УЧИЛИЩЕН МАРКЕТ – Schoolmarket.bg

Последвайте ни:

logo

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от ВИА ЕООД (ЕИК 127591849), наричанo по-долу ФИРМАТА, на собствения си интернет сайт www.schoolmarket.bg (САЙТА), за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители. Уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.schoolmarket.bg и поддомейните му, собственост на ВИА ЕООД.
 2. Страни по настоящия договор са ВИА ЕООД (ЕИК 127591849) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта, управляван от и собственост на фирмата.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.
  • Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта на фирмата.
  • Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

 

ПОЯСНЕНИЯ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ

 

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта.
 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и при наличие на интерес да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код. Чрез нея потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
 • Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • Електронна препратка (препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етикета или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани устройства, които в изпълнение на определена програма осигуряват автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа
 • Парола е код от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя и служат за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от www.uchmag.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ВИА ЕООД.
 • Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на ВИА ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт/сайт (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Клиент е всеки потребител на сайта, който е извършил и успешно приключил процеса по регистрация.

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. ВИА ЕООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си www.schoolmarket.bg, собственост на и управлявани от ВИА ЕООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.
 2. Договорът за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от ВИА ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия за използване, така и със съдържанието на договора за сделка от разстояние, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. ВИА ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
  • Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта на ВИА ЕООД, независещи от екипа на същото.
 4. Потребителите се съгласяват, че информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ВИА ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, ВИА ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 4. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ВИА ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 5. ВИА ЕООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ВИА ЕООД.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние.
 7. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които ВИА ЕООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на ВИА ЕООД.
 8. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от ВИА ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от ВИА ЕООД за целите на директния маркетинг.
 9. ВИА ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
  • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.
 10. С регистрацията си в настоящия сайт, собственост на ВИА ЕООД, потребителят разрешава в потребителския му профил в него, във Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него адрес за електронна поща, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ВИА ЕООД.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Регистрацията на потребители в настоящия сайт е БЕЗПЛАТНА и СВОБОДНА.
 2. При регистрация в уебсайта на ВИА ЕООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на ВИА ЕООД, всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 3. Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите имейл и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил адрес за доставка и телефон за контакти.
  • Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема, изискват за регистрация от сайта.
 4. Регистрираните потребители имат възможност да поръчват наличните артикули от уеб магазина.
 5. Потребителят се задължава след регистрация и при използване на уебсайта на ВИА ЕООД:
 6. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
 7. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 8. да уведомява незабавно ВИА ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 9. да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
 10. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ВИА ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 11. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 12. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 13. Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете на ВИА ЕООД.

 

 

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 1. ВИА ЕООД не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.
 2. ВИА ЕООД не поема отговорност за неправилна употреба на продукт, закупен от фирмата и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.

 

 

 

ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ НА СТОКИ ОТ САЙТА

 1. Поръчки се приемат само от регистрирани в системата на ВИА ЕООД потребители.
 2. Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма “Спиди“ АД.
 3. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.
 4. Цена на доставка: 
 • При поръчка на стоки от магазина на стойност под 1000 лева с ДДС се заплаща куриерска услуга според обема на пратката по тарифата на използваната куриерска фирма. Повече информация за стойността на доставката за заявката може да бъде получена при обаждане на оператор на ВИА ЕООД или сами да изчислите стойността на доставката си посредством симулатора на „Спиди“ АД – www.speedy.bg/calculate/ .
 • Поръчки над 1000 лева с ДДС,  без стоки от категория „МЕБЕЛИ“,  се доставят безплатно на територията на Република България единствено от куриерска фирма „Спиди“ АД. 
 • При поръчка на „МЕБЕЛИ“ на стойност под 3000 лева с ДДС се заплаща куриерска услуга според обема на пратката по тарифата на използваната куриерска фирма. Повече информация за стойността на доставката за заявката може да бъде получена при обаждане на оператор на ВИА ЕООД или сами да изчислите стойността на доставката си посредством симулатора на „Спиди“ АД – www.speedy.bg/calculate/ .
 • Поръчки на „МЕБЕЛИ“ над 3000 лева с ДДС, се доставят безплатно на територията на Република България.

Приетите на сайта поръчки се обработват спрямо поръчаните продукти. Различните категории продукти, изискват различно време за изработка и доставка. Моля, направете своите запитвания на мейл – sales@schoolmarket.bg или на тел. 0888005140.

 

ВИА ЕООД полага всички усилия да спазва сроковете за доставка, но въпреки това не може да гарантира изпълнението, ако е повлияно от причини извън контрола на фирмата.

Доставките се влияят от официалните празнични и почивни дни. Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Една или повече от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай служител на ВИА ЕООД установява контакт с клиента и предлага алтернативни продукти в случай, че поръчаната стока не може да бъде доставена в срок или съобщава за период, в които продукта се очаква да бъде наличен отново.
 • Не е извършено плащане (или е налице забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
 • Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка с него.
 • Липса на телефонен номер или e-mail адрес за контакт с клиента или грешен и недостъпен такъв.

При възникване на проблеми с доставката по вина на ВИА ЕООД, всички допълнителни разходи се поемат от фирмата. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката се таксува за сметка на получателя. Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като при големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. до адрес на клиента – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ВИА ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), куриерът оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок до три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ВИА ЕООД и/или куриера, договорът за сделка от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ВИА ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. ВИА ЕООД може да прекрати едностранно договора за сделка от разстояние и да задържи всички заплатени суми в случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме пратка. При използване на опцията за получаване на поръчката „Получаване от магазин“, потребителят декларира, че поръчаната от него в онлайн магазина стока се получава само в избрания магазин, лично от лицето, посочено като получател в поръчката, след представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. 

 

 

 

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на ВИА ЕООД или на негов представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, както и разходите за доставка (ако е приложимо), съгласно потвърдената поръчка.
 2. При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на ВИА ЕООД, посочена във фактурата и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ВИА ЕООД подготвя за изпращане и изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

 

 

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

 

Всеки потребител има право да върне закупената от него стока, която НЕ Е изработена по ПОРЪЧКА,  в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването ѝ. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, като за целта клиентът заплаща разходите по транспортирането на стоката до ВИА ЕООД.

 

 

 

ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ

 1. Всички посочени в настоящия сайт цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че артикул има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите (цвят, обем, количество). ВИА ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат за информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Възможно е част от информацията за вече публикувани продукти да не е актуализирана, но във всички случаи, потребители, които са направили поръчка през www.schoolmarket.bg ще бъдат уведомени преди изпращането на поръчката им, за неактуализирана информация в онлайн магазина, свързана с поръчаните от тях артикули. Част от информацията, публикувана в настоящия уебсайт е възможно да се отнася до артикули, които не са налични към момента на поръчката.
 2. На всяка продуктова страница в онлайн магазина е предоставена информация относно цената, основните характеристики на артикула и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите при поръчване на артикула. ВИА ЕООД не носи никаква отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. ВИА ЕООД запазва правото да променя цените, посочени в настоящия уебсайт по свое усмотрение по всяко време и без да е длъжна да уведомява предварително за това потребителите. След получавене на поръчката, служител на ВИА ЕООД  ще се свърже с вас за потвърждаване на поръчката и ако има промяна в цената на някои от поръчаните от Вас продукти, ще бъдете уведомени за това, както и за наличността им към момента на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ВИА ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 4. Системата на онлайн магазина отразява наличности на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, оператор на УЧМАГ ООД потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявените артикули.

 

 

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

 

ВИА ЕООД работи в близко сътрудничество със своите клиенти. Клиентите на фирмата могат да разчитат на фирмата за съвет или консултация за всеки продукт, предлаган в настоящия онлайн магазин на телефон +359 888 005 140 или на 054/830 817.

 

 

 

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

 1. ВИА ЕООД осигурява стандартна гаранция за качество и надеждност.
 2. Гаранционният срок на електроуредите е 24 месеца от датата на продажбата за физически лица и 12 месеца за юридически лица освен в случаите, когато е договорено друго.
 3. С всяка доставка на артикули, подлежащи на гаранционно обслужване, ВИА ЕООД издава придружаващи документи, съгласно българското законодателство.
 4. ВИА ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една година след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
 5. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от ВИА ЕООД към потребителя в допълнение към неговото задължение по настоящите Общи условия да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи артикула, или да предостави друг вид обслужване, свързано с артикула, когато той не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на артикула с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
 6. Гаранцията е валидна при представяне на търговски документ, удостоверяващ покупката – касова бележка или фактура, придружен от гаранционната карта на стоката и оригиналната опаковка със стикер и сериен номер, който го идентифицира.
 7. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случаите, когато:
  • гаранционната карта е повредена или изгубена;
  • е налице доказан опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ВИА ЕООД лице или сервизен център;
  • са на лице повреди, причинени от неправилна експлоатация. В такива случаи ВИА ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  • е нарушена физическата цялост на продукта. В такива случаи ВИА ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта. В такива случаи ВИА ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
 8. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

 

 

 

ЦЕНИ

 1. Всички продукти в  онлайн магазин – www.schoolmarket.bg са с посочени цени в Български лева и с включен 20% Данък Добавена Стойност (ДДС).
 2. Плащанията в брой се извършват:
  • на място в магазина на ВИА ЕООД;
  • с наложен платеж при получаване на пратката.
 3. Поръчките с плащане по банков път се изпълняват и изпращат при получаване на 100% плащане по тях. Плащанията по банка трябва да са направени по следната банкова сметка – Титуляр на сметката – „ВИА“ ЕООД, Седалище и адрес на управление – гр. Шумен, ул. Стефан Янев №13, Булстат – 127591849, Данъчен номер – BG127591849, МОЛ – Ирина Вачкова, Банка – Банка Пиреос, IBAN – BG02PIRB73451740011470; BIC – PIRBBGSF, като основание за плащането „отбележете номера на направената поръчка“.
 4. Всички поръчки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.

 

 

 

ОТСТЪПКИ И СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ

 

 1. Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за онлайн поръчки и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.
 2. ВИА ЕООД може да предлага количествени отстъпки за някои продукти или продуктови групи. Тези отстъпки не се начисляват при онлайн поръчка, но ако са налични, те се приспадат от сумата на поръчката, след обаждане на служител на фирма „ВИА“ ЕООД.

 

 

 

АВТОРСКИ ПРАВА, СРОДНИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на настоящия сайт за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ВИА ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на настоящия сайт. Забранява се изрично материалите, публикувани на настоящия уебсайт да бъдат копирани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от потребителите.
 2. ВИА ЕООД запазва правото си да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на настоящия онлайн магазин, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията.
 3. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ВИА ЕООД  не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора/правоносителя на стоката.
 4. Всички предоставени от ВИА ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ВИА ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 5. За удобство на потребителите, на настоящия сайт е възможно да се съдържат препратки към други сайтове, собственост на трети лица. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от ВИА ЕООД и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
 6. ВИА ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

 

 

 

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

 1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата, посредством контактната форма в онлайн магазина – https://schoolmarket.bg/index.php?route=information/contact.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

 1. ВИА ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на настоящия сайт е изричното съгласие на потребителя с направените промени.
 2. Страните декларират, че в случай, че някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.